بررسي عادات تغذيه اي و باورهاي درماني سنتي در 780 بيمار مبتلا به ديابت در شهر يزد

نويسنده: سوسن فرزادي، سيد غلامحسين فضيلت
استاد راهنما: محمد مهدي فضيلت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: