بررسي سوابق بارداري و زايمان در 380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد

نويسنده: مژگان ادريسي
استاد راهنما: محمد غفورزاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: