بررسي ديابت در بيماران دياليزي استان يزد

نويسنده: ناصر حسين سرتيپ زاده
استاد راهنما: محمد رحيميان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: