بررسي دموگرافيك و اپيدمولوژيك عوارض چشمي ديابت در 403 بيمار ديابتي

نويسنده: حميدرضا شفيعي، رحيم محمد تقي نژاد
استاد راهنما: محمد رضا شجاع
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: