ديابت در اطفال و بررسي آمار 5 ساله اخير در بخش اطفال بيمارستان قائم از سال 1367-1371

نويسنده: سعيده زارع
استاد راهنما: نصرت قائمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي مشهد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: