بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علائم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد

نويسنده: ابوالفضل بزازان
استاد راهنما: محمود رفيعيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: