بررسي عملكرد فيلترهاي كيسه اي جهت كنترل غبار در كارخانه سيمان تهران و بهينه سازي آن

نويسنده: فريبا محسن زاده
استاد راهنما: كاظم ندافي
استاد مشاور: قاسمعلي عمراني، جعفر نوري، فروغ واعظي
تاريخ دفاع: 1381/04/15
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: فيلترهاي كيسه اي از مهمترين تجهيزات غبارگيري در كارخانجات سيمان به حساب مي آيند. در اين فيلترها جريان گاز آلوده و حاوي غبار از ميان منافذ واقع در بين الياف پارچه فيلتر عبور كرده و با باقي ماندن ذرات غبار بر روي الياف، گاز تصفيه شده به حساب مي آيد. پس از مدتي با افزايش ضخامت كيك غبار بر وري كيسه فيلتر، كيسه تكانده مي شود تا غبار جمع آوري شده به سمت هوپر خروجي هدايت گردد. سيستم تكاننده مورد بررسي در اين پايان نامه، روش مكانيكي (Shaker) مي باشد. به منظور بهبود عملكرد فيلترها پس از شناسايي مكانيسم عملكرد كل سيستم و قطعات آن، اقداماتي از قبيل ايجاد شرايط تعمير و نگهداري بهتر ( با بررسي قطعات مهم و تعيين حداقل موجودي در انبار )، اجراي برنامه تعميرات و نگهداري پيشگيرانه، اصلاح قطعات از نظر جنس و ابعاد، مهيا گرديد. پس از آن با اندازه گيري فشار در بخش هاي مختلف فيلتر، عملكرد فيلتر تحت كنترل قرار گرفت. در اين مرحله با افزايش افت فشار، مواردي همچون گرفتگي در مسير عبور جريان گاز شناسايي شد. همچنين كاهش افت فشار از مقدار مشخصي بيانگر نشتي هوا با پارگي كيسه ها مي باشد با بررسي كيسه هاي مختلف مورد استفاده در فيلتر، بهترين عملكرد با استفاده از پلي استر 550 گرمي حاصل شد. در ادامه مواردي همچون سايش، استقرار نامناسب كيسه و فشار هوا به عنوان موثر در پارگي و كاهش عمر كيسه ها شناسايي گرديد. همچنين به منظور افزايش دوره زماني تكاندن كيسه ها، تايمر بر روي سيستم تكاننده، نصب شد تا كيك تشكيل شده بر روي كيسه بهبود يابد و عملكرد غبارگيري و طول عمر كيسه ها بهتر و بيشتر گردد. ارزيابي اقدامات انجام شده بر روي يك فيلتر كيسه اي نمونه، نشان مي دهد كه زمان آماده به كار فيلتر حدود 200 درصد افزايش پيدا نمود و ميزان غبار خروجي از فيلتر به زير مقدار استاندارد (mg/m3 50 ) كاهش يافت. به علاوه روند تغييرات مزبور در دو سيستم نمونه مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج حاصل از بيانگر كاهش ميزان انتشار غبار به محيط مي باشد. همچنين ارزش اقتصادي غبار جدا شده توسط فيلترهاي كيسه اي كارخانه سيماني با ظرفيت 2000 تن در روز، حدود هفتصد هزار تومان در روز محاسبه گرديد.
كلمات كليدي: