تعيين تفاوت Tscore اسپينال و فمورال در مبتلايان به استئوپروز

نويسنده: نرگس ياري
استاد راهنما: مهديه مجيبيان
استاد مشاور: محمد باقر اولياء
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكترا دكتراي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: