بررسي علائم آزمايشگاهي عوارض كليوي ديابت (نفروپاتي) در 100 ديابتي با سابقه تشخيصي حداقل 10 ساله

نويسنده: رضا اكبري، محسن صانعي
استاد راهنما: محمد مهدي زحمتكش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: