بررسي اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران دياليزي

نويسنده: نرگس باقر يزدي، مجيد مرعشي
استاد راهنما: محمد رحيميان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: