بررسي اپيدميولوژيك و دموگرافيك ديابت قندي در 780 مورد بيمار مبتلا به ديابت

نويسنده: حميدرضا زارع، حسين اسفندي
استاد راهنما: سيد منصور رضوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: