مواد زائد جامد و زلزله، مطالعه موردي در شهر كرمان

نويسنده: محمد رضا رهنما
استاد راهنما: قاسمعلي عمراني
استاد مشاور: كاظم ندافي، يزدان بخش
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده:
كلمات كليدي: