بررسي انفاركتوس ميوكارد در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي- درماني نيكوپور يزد

نويسنده: نسرين مير، نسرين فتاحي فر، اعظم طاهرنژاد
استاد راهنما: مصطفي متفكر
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: