بررسي ميزان ESR در 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد

نويسنده: رويا ايماني
استاد راهنما: مسعود رحيميان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: