ايدز و ضايعات دهاني آن

نويسنده: محمد قاسم شمسي
استاد راهنما: احمد قائم مقامي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1368/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: