تظاهرات پوستي بيماريهاي غدد درون ريز

نويسنده: عليرضا اصفا
استاد راهنما: شهلا ميرشمسي شهشهاني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده پزشكي،
چكيده: هورمونها نقش تنظيم كنندگي در واكنشهاي فيزيولو‍‍ژيك بدن دارند كه اين نقش را بيشتر در خط تعديل فعاليتها ايفاء مي كنند تا شروع آنها. در پوست نيز مانند بقيه جاها كمبود و افزايش هورمونهاي مختلف باعث ايجاد تغييراتي (كه بيشتر كمي است تا كيفي) در كار و مورفولوژي پوست مي گردد. با اين حال نمايان شدن تغييرات هورموني روي پوست با خاصيت هاي ذاتي پوست در هر منطقه معلوم مي شود. ظرفيت پوست براي پاسخ دهي هموديناميك موضعي و فاكتورهاي خارجي از قبيل نوروتروما پارامترهايي هستند كه روي پراكندگي و ميزان تأثيرات اختلالات هورموني روي پوست موثر هستند. براي برخي از هورمونها پوست همانند يك بافت هدف اختصاصي عمل مي كند (مثل هورمونهاي جنسي) و براي برخي ديگر درگيري پوست به موازات درگيري ديگر جاهاي بدن است، (مثل هورمون تيروئيد) و براي برخي ديگر نيز پاسخ مستقيم پوستي خيلي كم است
(مثل منيرالوكورتيكوئيد با تمام اينها پوست به خاطر تأثير پذيري اش بصورت تسريع سلولي، سنتز ساختمانهاي پروتئيني مثل كراتين و كلاژن، ليپيد و موكوپلي ساكاريدها و شبكه وسيع عروقي كه تحت تأثير هورمونها قرار مي گيرند يك نشاندهنده و معيار خوبي براي بيماريهاي آندوكرين است.
ابتدا در هر قسمت تأثير هورمون را روي پوست مطالعه مي كنيم و سپس تأثيرات ناشي از افزايش هورمون و در آخر تأثيرات ناشي از كاهش آنرا مورد بحث قرار مي دهيم.
كلمات كليدي: