عوارض كبدي كوليت اولسرو

نويسنده: محمود پيري اردكاني
استاد راهنما: ناصر ابراهيمي درياني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: