بررسي رابطه ديابت قندي نوع دو (NIDDM) با بيماريهاي پريودنتال

نويسنده: منصوره مشكفروشان
استاد راهنما: سيد مجتبي سيدين
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: