ديابت و حاملگي

نويسنده: كاوه محمودزاده نمين
استاد راهنما: منصور اشرفي نيا
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده پزشكي،
چكيده: اين رساله به سه قسمت تقسيم شده است. با توجه به نقش و اهميت هورمون انسولين در بيماري ديابت، قسمت اول اين مجموعه گفتار را به بحث و بررسي در مورد هورمون انسولين اختصاص داده ايم. شيمي و بيوسنتز انسولين در ابتدا آورده شده و پس از آن نيز در مورد عمل انسولين Insulin Action و نقش گيرنده هاي انسوليني بحث شده است و بالاخره پس از شناخت انواع انسولين، اشكال دارويي انسولينهاي موجود در ايران معرفي گرديده است.
در قسمت دوم بيماري ديابت مليتوس يا "مرض قند" به عنوان يك آندوكرينوپاتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در اين بخش در مورد تشخيص، طبقه بندي شيوع و پاتوژنز انواع ديابت به تفضيل بحث شده است و در نهايت تابلوي باليني انواع ديابت ذكر گرديده است.
آخرين قسمت اين پايان نامه كه در واقع بخش عمده آن را نيز شامل مي گردد به ديابت و حاملگي اختصاص داده شده است. به طوريكه در اين بخش ملاحظه خواهيد فرمود تقسيم بندي جديد ديابت و حاملگي كه توسط National Diabetes Data Group ارائه شده جانشين تقسيم بندي White. كه قديمي تر است قرار گرفته است. در اين قسمت نيز مجدداً انواع ديابت يعني ديابت تيپ I، ديابت تيپ II و ديابت حاملگي Gestational Diabetes Mellitus = GDM بطور خلاصه بيان شده است. البته در مورد GDM كمي مفصل تر بحث شده است. حتي المقدور سعي نموده ايم در اين قسمت قدم به قدم پيش رفته و به هيمن دليل از مشاروه قبل از بارداري شروع نموده و بحث را با بررسي مسائل بعد از زايمان خاتمه داده ايم.
تغييرات متابوليك بدن ما در جريان حاملگي هاي طبيعي و ديابتيك و نقش مركزي جفت در اين قسمت به تفضيل مورد بحث واقع شده است عوارض و مسائل حاملگي هاي ديابتيك را در فصول مختلف و به تفصيل آورده ايم. عوارض مادري را در دو قسمت عوارض شايع (و احتمالاً كم خطرتر) و عوارض خطرناك، به طور جداگانه بحث نموده و به لحاظ اهميت و گستردگي موضوع بحث در مورد مسائل و مشكلات نوزادان مادران ديابتيك را به فصل مجزايي موكول نموده ايم. سه روش عمده در درمان خانم هاي حامله مبتلا به ديابت يعني انسولين، رژيم غذايي و ورزش در فصل درمان خانمهاي حامله ديابتيك آورده شده است. البته صادقانه معترفيم كه برخي از روشهاي درماني ذكر شده شايد كه از حد كتاب فراتر نرود و يا الاقل امكان استفاده از آنها براي همگان امكان پذير نباشد. اما چون ما به عنوان پزشك موظفيم كه هميشه از آخرين متدها و روش هاي درماني در هر بيماريي (نه فقط ديابت) مطلع و آگاه باشيم ذكر اين روش ها را بي فايده نديديم. كنترل ديابت در حاملگي نيز به طور مفصل بحث شده است و نيز گزارش تحقيق در مورد نقش پروفيلاكتيك انسولين در جلوگيري از ماكروزومي در GDM در همين فصل آورده شده است. فصلي را نيز در مورد زمان و روش مناسب زايمان بحث نموده ايم. آخرين فصل را نيز به مراقبتهاي پس از زايمان اختصاص داده ايم و بالاخره به عنوان حسن ختام خلاصه اي نيز در مورد روشهاي جلوگيري از بارداري در خانم هاي ديابتيك بحث شده است.
نكته قابل ذكر اين است كه به منظور جلوگيري از تداخل مطالب، در اين رساله حتي المقدور سعي شده است كه مطالب مربوط به هر فصلي در مورد هر يك از سه تيپ مختلف ديابت يعني تيپ I ، تيپ II و GDM به تفكيك و جدا از هم مورد بحث و بررسي قرار گيرد. مثلاً مراقبتهاي بعد از زايمان در مورد ديابت تيپ I و ديابت تيپ II و GDM هر يك جداگانه بحث شده است.
كلمات كليدي: