بررسي و مطالعه سرطان روده بزرگ، درجه شيوع آن در ايران و معالجه

نويسنده: اصغر فياضي
استاد راهنما: انوشيروان پويان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1352/01/01
مدرك: تخصص جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: