سرطان مري و آمار وفور آن در بيمارستانهاي خزانه پهلوي

نويسنده: جليل تركيان
استاد راهنما: هادي فرزانه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1350/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: