ترجمه ديابت MELLITUS از كتاب MEDICAL COMPLICATIONS DURING PREGNANCY سال 1982

نويسنده: فريبا موسوي پور
استاد راهنما: فرهنگ زارع
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1365/01/01
مدرك: تخصص زنان و زايمان
دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: