ترجمه كتاب ROBINSON & PARASAD سال 1976 بخش (ديابت و بيماريهاي اندوكرين و آلرژي پوستي و كلاژن ها)

نويسنده: علي محمد كتابي
استاد راهنما: هوشنگ حقيقت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1358/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: