بررسي كمي و كيفي لجن دفعي تصفيه خانه فاضلاب شوش تهران و تثبيت آن با آهك

نويسنده: مهرداد پناهي اخوان
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: كاظم ندافي، فروغ واعظي، ايرج مويدي
تاريخ دفاع: 1380/11/30
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: توليد لجن مسئله اي است غير قابل اجتناب كه طي فرآيند تصفيه فاضلاب بر جا مي ماند. لجن فاضلاب شهري حاوي مقادير قابل توجهي از آلاينده هاي مختلف مي باشد كه اگر به درستي فرآوري و دفع نگردد مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي فراواني به همراه خواهد داشت. در مقابل وجود مواد مغذي موجود در لجن فاضلاب شهري جهت رشد گياه و مواد آلي آن جهت بهبود بافت خاك، نفوذپذيري آن و ظرفيت نگهداري آب در خاك متناسب مي باشد. بنابراين با توجه به سخت گيريهايي كه اخيراً براي دفع لجن در دريا و يا سوزندان آن به عمل آمده، كاربرد لجن در اراضي شديداً مورد توجه قرار گرفته است.
مجموعه مقررات جامع 503 CFR 40 آژانس حفاظت از محيط زيست امريكا حاوي استانداردها و موازين كاربرد لجن در اراضي مي باشد. از فرآيندهاي تصفيه لجن كه توسط اين سازمان توصيه شده، تثبيت با آهك است، خصوصاً زماني كه لجن در اراضي مورد استفاده قرار مي گيرد.
در حال حاضر يكي از مهمترين و بزرگترين تصفيه خانه هاي فاضلاب تهران تصفيه خانه شوش مي باشد كه لجن دفعي خود را در اراضي كشاورزي مورد استفاده قرار مي دهد. در اين تصفيه خانه سيستم تثبيت لجن وجود ندارد. مقدار لجن خام دفعي تصفيه خانه 1080 متر مكعب در روز است كه حدود 6500 كيلوگرم در روز جامدات خشك دارد. لجن خام دفعي و لجن دفعي بستر تصفيه خانه استانداردهاي كاهش پاتوژن و كاهش جذب ناقلين را برآورده نمي سازد، در صورتي كه فرآيند خشك كردن لجن در بسترهاي موجود تصفيه خانه مطابق دستورالعمل 503 CFR 40 باشد، ممكن است به استاندارد كاهش پاتوژن در سطح B برسيم.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد با انجام تثبيت لجن خام دفعي تصفيه خانه با آهك هيدراته، استانداردهاي كاهش پاتوژن، كاهش جذب ناقلين و مقادير مجاز آلاينده هاي 503 CFR 40 قابل حصول خواهد بود. ميزان آهك مورد نياز 18 تا 22 درصد جامدات خشك لجن مي باشد.
بعد از تثبيت با آهك، جامدات قابل ته نشيني لجن در مقدار و سرعت بيشتري رسوب خواهند نمود. از طرفي حجم جامدات ته نشيني شده به مراتب كمتر از حالت بدون تثبيت است ولي مقدار جامدات بيشتر مي باشد. بطور كلي بعد از تثبيت با آهك، جامدات لجن حدود 25 درصد افزايش نشان مي دهد، در مقابل جامدات فرار آن حدود 32 درصد كاهش خواهد داشت. ازت كجلدال كل لجن بر حسب واحد ميلي گرم در ليتر بعد از تثبيت با آهك حدود 41 درصد كاهش مي يابد. بعد از تثبيت با آهك مقادير فسفر كل و فلزات سنگين لجن در صورتي كه با واحد جامدات لجن بيان شوند، كاهش نشان خواهند داد. دليل آن افزايش كلي جامدات لجن بعد از تثبيت با آهك مي باشد. مقادير فسفر كل و فلزات سنگين لجن با واحد ميلي گرم در ليتر بعد از تثبيت با آهك تغييري در جهت افزايش يا كاهش نشان نمي دهند.
نكته شايان توجه از انجام اين تحقيق يعني تثبيت لجن خام با آهك هيدراته مشخص شدن كاهش قابل ملاحظه كليفرم مدفوعي تا حد 9/99 درصد (3 لگاريتم كاهش ) مي يابد. اين ميزان گندزدايي صرفاً از بالا رفتن PH ناشي مي شود. قابل پيش بيني است كه در صورت استفاده از آهك زنده و تاثير هم زمان افزايش دما حدود گندزدايي قابل حصول از رقم گزارش شده در اين تحقيق نيز بالاتر خواهد بود.
كلمات كليدي: