بررسي شيوع ديابت در مبتلايان به ويتيليگو در شهر كرمان در سال 1378

نويسنده: صادق صابري
استاد راهنما: سعدالله شمس الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/10/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، دانشكده پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: ويتيليگو يك بيماري پوستي است كه با لكه هاي سفيد و فاقد رنگدانه پوست شناخته مي شود. همراهي ويتيليگو با بيماريهاي خود ايمني مانند ديابت قندي گزارش شده است. ديابت قندي يك بيماري مزمن با عوارض ناتوان كننده است كه شناخت زودهنگام آن در پيشگيري از ناتواني و مرگ و مير بيماران ارزشمند است. در اين پژوهش كه به شيوه مقطعي و توصيفي انجام شد، شيوع ديابت در 125 بيمار مبتلا به ويتيليگو از تيرماه تا دي ماه 1378 بررسي شد. پژوهشهاي قبلي در ديگر كشورها اين شيوع را بين 1 تا 7.1 درصد گزارش كرده بودند.
براساس معيارهاي تشخيصي قديمي براي ديابت، شيوع اين بيماري در مبتلايان به ويتيليگو 2.4 درصد تخمين زده شد. در معيارهاي تشخيصي جديد ديابت، چون سطح پايينتري از گلوكز پلاسما در حالت ناشتا، در نظر گرفته مي شود، تعداد بيشتري از مبتلايان به ويتيليگو خود را با بيماري ديابت روبرو مي بينند. بر پايه اين معيارهاي جديد شيوع ديابت در مبتلايان به ويتيليگو 8.8 درصد بود.
در اين مطالعه هيچ رابطه معني داري بين شيوع ديابت و بيماران مبتلاء به ويتيليگو با جنس، سن شروع، مدت و نوع ويتيليگو و همچنين سابقه خانوادگي ويتيليگو يا ديابت ديده نشد.
كلمات كليدي: