بررسي اثر Occlusive Cast در درمان زخمهاي پاي افراد ديابتي

نويسنده: محمود مرادي شهر بابك
استاد راهنما: علي پوراميري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/04/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي ارتوپدي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، دانشكده پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: بيماري ديابت تقريباً 5 درصد جمعيت يك جامعه را مبتلا مي كند و علي رغم پيشرفت علم در درمان ديابت، پاي ديابتي هنوز يكي از مسائل مهم اين مبحث است.
در اين مقاله تعداد 14 مورد زخم پاي ديابتي كه انديكاسيون اكلوزيوكست داشتند، تحت درمان قرار گرفتند و به علت خودداري كردن از پي گيري و ادامه درمان دو مورد آنها از مطالعه حذف شدند و از تعداد 12 مورد پاي ديابتي كه تحت درمان با اكلوزيوكست قرار گرفتند، 4 نفر آنها مرد و 8 نفر زن و متوسط سن آنها 59.4 سال بود و به غير از 2 مورد تمامي بيماران بطور متوسط در عرض 6.2 هفته جواب عالي به درمان دادند. در 2 موردي كه اثر بخشي درمان كم بوده است، هر دو مورد نبض هاي پا خيلي ضعيف بوده و زخم موجود در محل پاشنه قرار داشت و قند خون 6 ماهه اخير بيماران بطور متوسط 385 و 270 بود.
تمامي موارد بهبودي همراه با نبض هاي قابل لمس پا و كنترل مناسب قند خون بود. لازم به ذكر است كه مواردي كه با درمان مرسوم از قبيل دبريدمان، جراحي، پانسمان و آنتي بيوتيك پي گيري شده اند، بهبودي نزديك 50 درصد در مدت 6 ماه داشته اند.
نتيجه: اگر چه تعداد بيماران در اين مطالعه زياد نبود، ولي به نظر مي رسد كه درمان زخم ديابتي با درمان اكلوزيوكست در صورت مناسب انتخاب شدن بيمار خيلي موثر است.
كلمات كليدي: