بررسي ارتباط كانسر معده با گروههاي خوني

نويسنده: سيد اسماعيل ميري آشتياني
استاد راهنما: جلال واحديان اردكاني، نيكيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/12/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: در اين مطالعه گذشته نگر (Retrospective) تعداد 100 مورد (66 مورد و 34 زن) بيمار شناخته شده مبتلا به بدخيمي معده مورد بررسي قرار گرفتند و آمار بصورت توصيفي ارائه گرديد.
سن اين بيماران از 16 سالگي تا 90 سالگي، با ميانگين 58، ميانه 62.5، نماي 64.5 بود. بيشترين ميزان بيماري در دهه هاي ششم (17 درصد) و هفتم (48 درصد) بود و در بقيه دهه هاي سني ميزان بيماري بين صفر (دهه اول) تا 10 درصد (دهه هشتم) بود. نسبت مرد به زن بدون در نظر گرفتن دهه سني 1.94 به 1 بود.
نوع و محل ضايعه در نماي آندوسكوپيك و يا براساس شرح عمل جراحي به ترتيب شامل نوع انفيلتراتيو (36 درصد)، اولسروانفيلتراتيو (30 درصد)، اولسراتيو (18 درصد) پوليپوئيد (16 درصد) و محل ضايعه در قسمت انتهايي معده (50 درصد)، ابتدايي (25 درصد)، و 25 درصد بقيه در قسمتهاي ابتدايي مياني، مياني، ابتداي انتهاي و گرفتار كل معده را شامل مي شوند.
شايعترين نوع بدخيمي براساس تشخيص آسيب شناسي آدنوكارسينوم (90.6 درصد)، لنفوم (5.4 درصد) بودند و 4 درصد بقيه شامل ليوميوساركوم، كارسينوساركوم و Linitis Plastiea بودند.
در اين بررسي از 100 بيمار مبتلا به بدخيمي معده فقط در 60 مورد گروه خوني تعيين شده بود كه 23 مورد گروه خوني O (38.3 درصد)، 21 مورد گروه خوني A (35 درصد)، 11 مورد گروه خوني B (18.3 درصد) و 5 مورد گروه خوني AB (8.3 درصد) داشتند. از اين60 مورد 57 نفر RH مثبت (95 درصد) و 3 نفر RH منفي (5 درصد) بودند. با توجه به توزيع فراواني گروههاي خوني در گروه كنترل (جدول شماره 6) كه از 100 نفر از دهندگان خون در هلال احمر كرمان صورت گرفت گروه خوني O (43 درصد)، گروه خوني A (29 درصد)، گروه خوني B (19 درصد)، گروه خوني AB (9 درصد) بوده است. از اين 100 مورد، RH مثبت (86 درصد)، و RH منفي (14 درصد) بوده است.
با توجه به توزيع فراواني گروههاي خوني در گروه كنترل مشاهده مي شود كه افزايش مختصري در گروه خوني A وجود دارد و در مورد گروههاي خوني AB، B تغيير محسوسي وجود ندارد و در مورد گروه خوني O اندكي كاهش يافته است. در مورد RH با توجه به گروه كنترل افزايش در گروههاي RH مثبت و كاهش در گروههاي RH منفي ديده مي شود. بطور كلي نتايج آماري استخراج شده از اين مطالعه با آمار و نتايج ارائه شده در مطالعات خارجي و كتب مرجع از لحاظ سن، جنس: نوع پاتولوژي، محل و نوع ظاهري، هم خواني و مطابقت داشتند ولي از لحاظ گروه هاي خوني تطابق و هم خواني وجود نداشت.
كلمات كليدي: