ماكروزومي در مادران ديابتي و حاملگي هاي طولاني مدت

نويسنده: پيام نيكويان
استاد راهنما: بي بي شهناز عالي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/08/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده پزشكي افضلي پور،
چكيده: ماكروزومي جنيني يك عارضه مشخص از حاملگي POST TERM مي باشد و در صورت وقوع باعث افزايش يك سري مخاطرات مي گردد از جمله صدمه در هنگام زايمان، خونريزيهاي بعد از زايمان، آنوكسي جنيني، ضربه به جنين و مرگ مي باشد. جنينهاي ماكروزومي ناشي از حاملگي هاي POST TERM با ماكروزومي هاي ناشي از مادران ديابتي از نظر ساختار اندازه هاي مختلف بدني تفاوتهايي دارند. اگر چه سونوگرافي دقيق نمي باشد ولي مي توان به وسيله آن وزن جنين را تخمين زد. اگر چه بين محققين از لحاظ تدابير درماني اختلاف نظر وجود دارد ولي به هر حال يك سري از درمانها از جمله سزارين، القا زايماني و درمانهاي كمكي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.
كلمات كليدي: