ديابت و دندانپزشكي

نويسنده: ثريا لطيف پور
استاد راهنما: مسعود رستگار پناه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: