بررسي تهيه كمپوست خانگي با استفاده از كرم خاكي ايزنيا فونتيدا

نويسنده: حسينعلي اصغر نيا ايمني
استاد راهنما: قاسمعلي عمراني
استاد مشاور: ايرج موبدي، اشرف السادات مصباح، محمود محمودي
تاريخ دفاع: 1380/11/21
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در اين تحقيق زباله هاي خانگي با دو روش استفاده از كرم خاكي ايزنيا فوئتيدا ( كرم كمپوست)و روش هوازي در مركز آموزش و تحقيقات بهداشتي بابل از تاريخ آذرماه لغايت بهمن ماه سال 1379 به كود كمپوست تبديل شده است.
در اين تحقيق ابتدا كيفيت مواد زائد جامد اوليه از نظر ميكروبي،‌انگلي، فلزات سنگين و مواد مغذي (…, N,K.P) مورد بررسي قرار گرفته است بدين ترتيب كه 3 نمونه از مخلوط مواد اوليه از نقاط مختلف داخل حوضچه كمپوست برداشته و به آزمايشگاه منتقل و مورد آناليز قرار گرفت پس از بعمل آمدن كمپوست، 3 نمونه از نقاط مختلف حوضچه ورمي كمپوست و 3 نمونه از نقاط مختلف حوضچه كمپوست هوازي برداشت نموده و پس از انتقال به آزمايشگاه دانشكده بهداشت تهران مورد آزمايش قرار گرفته از نرم افزار SPSS ميانگين و انحراف معيارهاي استاندارد پارامترهاي اندازه گيري شده را محاسبه نموده و از طريق تست هاي آماري Mann-Whitney,Kruskal-Wallis به ترتيب مقايسه ميانگين و انحراف معيارهاي مواد اوليه، ورمي كمپوست و كمپوست هوازي و مقايسه ميانگين و انحراف معيارهاي ورمي كمپوست و كمپوست هوازي بطور جداگانه انجام شده است. در صورتي كه
0/05 >P value باشد، نشان مي دهد كه اختلاف معني داري مي باشد.
نتايج تحقيقات نشان داد كه كرم هاي خاكي ايزنيافوئتيدا به راحتي قادرند مواد زائد آلي ( بويژه مواد زائد گياهي) را به بيوهوموس يا كود فني شده طبيعي تبديل نمايند و در محيط مذكور به رشد و تكثير بپردازند ( تعداد اوليه كرم حدود 5000 تا و تعداد پس از 80 روز حدود 13000 تا )و با عمل حفاري كه بطور مداوم انجام مي دهند به هوا اجازه مي دهند تا به عمق بيشتري از بستر نفوذ نموده و در نتيجه با فراهم آوردن شرايط مناسب هوازي، سرعت و جريان تبديل ضايعات زباله ها به كود را بيشتر نمايند و به روش هوازي در زمان كوتاهتري كود كمپوست توليد نموده و از نظر عناصر غذايي اصلي (P,N) هم بهتر بوده و كود حاصله به نسبت در مقايسه با روش كمپوست هوازي داراي مقدار ازت و فسفر بيشتري مي باشد. ميانگين مقادير N و P در روش هوازي P=%0/42, N=%1/87 و در روس ورمي كمپوست N=%2/14 و P=0/49 بوده است. در اين تحقيق همچنين مشخص گرديد كه بعضي از فلزات سنگين در بدن كرم خاكي ايزينافوئتيدا بصورت بيولوژيكي تجمع پيدا نموده و از غلظت آنها كم مي شود نظير كروم،‌ كادميوم، سرب و غلظت بعضي از فلزات در مدفوع كرم هاي خاكي همراه با يك افزايش تدريجي در ميزان آنها مي باشد نظير آهن و منگنز ميزان هدايت الكتريكي در ورمي كمپوست (EC=907/33µ s/cm) كمتر از ميزان آن در مواد زائد اوليه (EC=1813/33µ s/cm) و كمپوست هوازي (EC=1631/66µ s/cm) بوده كه نشان مي دهد ورمي كمپوست داراي شوري كمتري مي باشد و بعضي از املاح توسط كرم هاي خاكي حذف مي شوند.
در نهايت مي توان اظهار نمود كه استفاده از روش تهيه كمپوست با استفاده از كرم خاكي راه را براي يك بازيافت اصولي از مبدا توليد هموار نموده و بدين ترتيب مي توان به راحتي حجم زباله هاي توليد در منازل را به نصف كاهش داد و از هزينه هاي گزاف مربوط به حمل و نقل، دفن بهداشتي و احداث كارخانه هاي كمپوست كاست و كمك بزرگي به حفظ محيط زيست و بهداشت محيط نمود.
كلمات كليدي: