جراحي و ديابت

نويسنده: عليرضا ابراهيمي
استاد راهنما: مسعود رستگاره پناه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده پزشكي،
چكيده: شناخت بيماري ديابت به علت شيوع فراوان آن حائز اهميت زيادي است ديابت قندي شايعترين بيماري متابوليك جدي است. شيوع دقيق آن بدليل استانداردهاي مختلف تشخيص كاملاً مشخص نيست ولي احتمالاً حدود 1% از افراد دنيا به ديابت مبتلا هستند. ديابت داراي جزئي متابوليك و جزئي عروقي است.
محتملا با هم رابطه متقابل دارد. مشخصات سندرم متابوليك آن عبارت از افزايش بي تناسب سطح گلوكز خون توام با تغييرات متابوليسم ليپيد، پروتئين كه فقدان نسبي يا مطلق انسولين مسئول آن است. شديدترين تظاهرات آن كيتواسيدوزديابتي است سندرم عروقي ديابت شامل اترواسكروز غير اختصاصي پيش رونده و ميكروانژيوپاتي است دومي كه اختصاصي تر است، مخصوصاً كليه را مبتلا مي كند. بنابراين گانگرن پا بيماري ارتزيواسكلروز عروق كرونر قلب كوري واوري شايعترين تظاهرات سندرم عروقي اند.
مبتلايان به ديابت قندي با جراحي سروكار زيادي دارند و اين به علت افزايش طول عمر با روش هاي جديد و همچنين مواجه شدن اين بيماران با مشكلاتي مي باشد كه لازم است جراحي براي حل آن دخالت نمايد.
در حدود 50% از بيماران ديابتيك در طول عمر خود تحت يك عمل جراحي بزرگ قرار مي گيرند. متاسفانه مبتلايان به ديابت در موقع عمل جراحي به علت اختلالات متابوليكي با ريسك زيادي مواجه هستند كه اين نه تنها به علت عوارض بيماري ديابت مي باشد بلكه اترواسكلروز نيز موجب تشديد مورتاليتي و موربيديتي آنها مي گردد.
كلمات كليدي: