بررسي كارايي فيلتر شني با جريان مداوم در تصفيه آب

نويسنده: راضيه شيخي
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: كاظم ندافي، قاسمعلي عمراني، اشرف الساادات مصباح، فروغ واعظي
تاريخ دفاع: 1380/11/20
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: فيلتر با جريان مداوم ( دايناسند) يك فيلتر شني است كه بدليل عدم نياز به شستشوي معكوس، بدون وقفه كار مي كند. اين فيلتر قادر به پذيرفتن ميزان بالاي جامدات معلق در جريان ورودي است. شنهاي آلوده بطور مداوم از بستر فيلتر حركت مي كنند، شسته مي شوند و بدون وقفه به پروسه فيلتراسيون بر مي گردند. جريان آب از ميان يك لوله در بيرون مخزن وارد بازوهاي پخش كننده جريان كه بصورت شعاعي در اطراف اين ستون قرار گرفته اند مي شود آب آلوده از بستر شن مي گذرد در راس فيلتر آب تميز پديدار مي شود و سرانجام از يك سرريز به لوله تخليه ريخته مي شود.
در اين تحقيق فيلتر شني با جريان مداوم به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج كاربرد آن نشان مي دهد كه آب فيلتر شده داراي كيفيت بالاست و كدورت 5/95% كاهش پيدا كرده است. ميزان كليفرمها و كلني هاي ميكروبي بعد از فيلتراسيون 99% كاهش را نشان مي دهد. از طرف ديگر بوسيله كاربرد فيلتراسيون تماسي در يك فيلتر دايناسند كدورت بيش از 97% كاهش يافته است. در فيلتراسيون تماسي آب آشاميدني با كدورت كمتر از NTU 1 بدست آمد. اين فيلتر در مقايسه با فيلترهاي نوع متعارف داراي برتري استحكام و صرفه جويي در انرژي و بهره برداري است. اين طرح براي اولين بار در ايران انجام شده است.
كلمات كليدي: آب فيلتر شده، فيلتر دايناسند، فيلتراسيون، فيلتر شني با جريان مداوم، كاهش كدورت