بررسي علايم دهاني مبتلايان به ديابت نوع I و II در مركز تحقيقاتي – درماني ديابت كرمان

نويسنده: رويا شيري
استاد راهنما: محمدرضا زارعي، عباس بهرامپور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده دندانپزشكي،
چكيده: در مطالعه حاضر 101 بيمار مبتلا به ديابت نوع I و II (گروه آزمايش) با 104 فرد غير ديابتيك كه از نظر سن و جنس مشابه گروه آزمايش بودند (گروه شاهد)، از نظر وضعيت پريودونتال ميزان پوسيدگي، شيوع ليكن پلان دهاني و آتروفي لوزي شكل خط وسط زبان مقايسه شدند. شاخص لثه و بيماري پريودونتال (PDI) در مبتلايان به ديابت بطور معني داري بالاتر از افراد گروه شاهد بود (P<0.005) دو گروه از نظر شاخص DMFT، شيوع ليكن پلان دهاني و آتروفي لوزي شكل خط وسط زبان تفاوت قابل توجهي نداشتند. (P>0.05).
كلمات كليدي: