بررسي ضايعات پوستي بيماران ديابتي تحت پوشش مركز ديابت شهرستان كرمان

نويسنده: صديقه شريف زاده
استاد راهنما: سيمين شمسي ميمندي، سيمين سريزدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، دانشكده پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: ديابت بيماري متابوليك نسبتاً شايعي است كه ارگانهاي مختلف بدن از جمله قلب و عروق – كليه ها – چشم و پوست را مي تواند درگير كند. پوست يكي از اين ارگانها است كه در مراحل مختلف ديابت خصوصاً مرحله عوارض متابوليك حاد و عوارض دزنراتيومزمن تحت تاثير قرار مي گيرد جهت بررسي ضايعات پوستي بيماران ديابتيك 500 بيمار ديابتي تحت پوشش مركز ديابت شهرستان كرمان انتخاب شدند كه از اين تعداد 385 نفر زن و 115 نفر مرد بودند و بيماران در رنج سني 15 تا 84 سال بودند و در مجموع 20 نفر ديابت وابسته به انسولين (IDDM) و 480 نفر ديابت غير وابسته به انسولين (NIDDM) داشتند بيماران به طور راندوم معاينه و ضايعات پوستي آنها مشخص گرديد و در مجموع 79 نفر از 500 نفر يعني 15.8 (15.8 درصد) بيماران ضايعه پوستي مربوط به ديابت داشتند شايعترين ضايعه shin spot بود كه در مجموع 43 مورد مشاهده شد 17 نفر زن و 26 نفر مرد بودند بر اساس كتب مرجعه 50 درصد بيماران ديابتي اين ضايعه را دارند و در مردان شايعتر مي باشد در تحقيق ما هم shin spot در مردان شايعتر از خانمها مي باشد اما فقط در 8.5 درصد بيماران وجود داشت بعد از shin spot خارش از نظر شيوع در مرتبه دوم قرار داشت در مجموع 12 بيمار كه 11 نفر خانم و 1 نفر آقا بودند اين مشكل را داشتند سومين ضايعه از نظر شيوع كانديديا مي باشد و در مجموع 8 مورد و آن هم فقط در خانمها مشاهده شد و موردي از كانديديازيس در بين آقايان وجود نداشت در كتب مرجع در مورد شيوع آن در جنس خاصي مطلبي وجود ندارد. Rubeosis 4 مورد وجود داشت كه هر 4 مورد خانم و طول مدت ابتلا به ديابت بيش از 7 سال بود. در كتب و مطالب بررسي شده Rubeosis در كسانيكه چند سال (بيش از 5 سال) از ديابت آنها گذشته ذكر گرديده كه در مطالعه ها هم اين نكته بدست آمد ضايعات ديگر از جمله ليكن پلان – گرانولوما آنولر –آلوپسي آرآتا- هيپرتروفي محل تزريق انسولين- آتروفي محل تزريق انسولين- آمپوتيشن انگشتان – ديابتيك بولا فرونكل – كربونكل هر كدام يك مورد وجود داشت – 3 مورد از خانمها و 3 مورد آقا پوست خشك داشتند.
Waxy shin در مجموع 7 مورد وجود داشت كه 4 مورد آقا و 3 مورد خانم بودند. ويتيليگو 3 مرود در خانمها و 1 مورد در آقايان مشاهده شد اگر ما يك مورد خانمها و 2 مورد در آقايان وجود داشت.
Diabetic foot 6 مورد و 4 مورد در خانمها وجود داشت در مورد شيوع بيشتر آن در جنس خاص مطلبي در كتب و مقالات ذكر نگرديده است.
كلمات كليدي: