بررسي ميزان شيوع سرولوژيك هپاتيت D در افراد HBS Ag مثبت در شهرستان كرمان در سال 82-1381

نويسنده: حمزه زارعي
استاد راهنما: محمد جواد زاهدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/04/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، دانشكده پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: ويروس هپاتيت(D(HDV، محتوي يك رشته RNA مي باشد كه براي تهيه پوشش پروتئيني خود به ويروس هپاتيت (B (HBV نياز دارد. تخمين زده مي شود كه در حدود 5% از ناقلين HBV در دنيا به HDV مبتلا مي باشند. HDV مي تواند به صورت عفونت سوار شونده (Super infection) در يك ناقل HBS Ag ايجاد شود يا به صورت عفونت همزمان Co-infection) HBV/HDV) روي دهد. در اكثر موارد، عفونت HBV زمينه اي خود بخود محدود مي شود و عفونت همزمان بهبود مي يابد. فقط 2% از موارد عفونت همزمان دچار بيماري مزمن مي شوند اما ميزان مزمن شدن عفونت در عفونت سوار شونده بيش از 90% است.
در اين مطالعه ميزان شيوع HDV در بين افراد HBS Ag مثبت در طي يك سال در شهرستان كرمان مورد بررسي قرار گرفت (82-1381). از 196 نفر مورد مطالعه (143 مرد، 53 زن، حداكثر و حداقل سن 75 و 8 سال، متوسط سن 12.4± 34 سال)، همه افراد از نظر Total & IgM anti-HDV Ab و آنزيمهاي كبدي (AST،ALT) مورد بررسي قرار گرفتند. سپس سرم نگهداري شده افراد HDV مثبت را جهت تعيين عفونت همزمان و سوار شونده از نظر Total & IgM anti–HBC Ab مورد بررسي قرار داديم. و در 21 نفر (10.7%) از افراد مورد مطالعه Anti–HDV Ab مثبت بود. در اين گروه 16 نفر (76.2%) آزمون كبدي غير طبيعي داشتند اما در گروه مبتلا به عفونت HBV به تنهايي، 72 نفر (41.2%) آزمون كبدي غير طبيعي داشتند (P<0.01). عفونت سوار شونده در 9 نفر (43%) از 21 نفر وجود داشت. همچنين در اين مطالعه رابطه معني داري بين جنسيت و عفونت HDV يافت نگرديد (16479/0=P).
اين مطالعه نشان داد كه عفونت HDV در شهرستان كرمان اندميك و عفونت سوار شونده شايع مي باشد و بهتر است كه هر بيمار HBS Ag مثبت با آزمون كبدي غيرطبيعي از نظر HDV مورد بررسي قرار گيرد.
كلمات كليدي: