رتينوپاتي ديابتي

نويسنده: جمال امامي قره حاجلو
استاد راهنما: محمد رضا مشكوة
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/02/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده پزشكي،
چكيده: ديابت قندي شايع ترين بيماري اندوكرين است. با توجه به شيوع بالاي اين بيماري (2%-1%) و با توجه به درگيري ارگانهاي مختلف در اين بيماري خصوصاً درگيري چشم ها و با توجه به اينكه يكي از علل كوري (تقريباً 10% از موارد جديد كوري در هر سال)، درگيري چشم ها در نتيجه بيماري ديابت (رتينوپاتي ديابتي) است. در اين رساله به بيماري و يا بهتر بگويم يكي از عوارض ديابت در چشم يعني رتينوپاتي ديابتي مي پردازم، تا تأكيدي باشد بر اهميت بيماري ديابت و اينكه با حفظ قند خون در حد قابل قبولي، مي توان از پيشرفت بيماري جلوگيري كرده و اين نعمت با شكوه و پيچيده خداوند يعني بينايي را حفظ كرد تا بتوان زيبايي هاي آفريده شده توسط خالق را تماشا كرده و لذت برد.
كلمات كليدي: