بررسي تعيين شيوع ديابت در زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاه نيك نفس شهرستان كرمان در سال 77-1376

نويسنده: علي فروتن
استاد راهنما: ويدا مدرس نژاد، يدالله نيكيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا دكتراي حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده پزشكي،
چكيده: به لحاظ اهميت ميزان قند خون در ايجاد بيماري ديابت و وضعيت حاملگي و با توجه به مطالعات قبلي كه ميزان شيوع بالاي ديابت حاملگي در حدود 90 درصد را نشان داده است و همچنين اين كه بيماري ديابت شايعترين بيماري به علت اختلال غددي است. و در حدود 50 درصد بيماريهاي اختلال غددي را تشكيل مي دهد و اگر حاملگي اتفاق افتد عوارض بسيار بالائي هم از نظر مادري و هم از نظر جنيني به همراه دارد.
ضرورت انجام اين رساله احساس گرديد.
در اين مطالعه مقطعي (Cross Sectional) مطالعه بر روي 3264 خانم 45-19سال باردار مراجعه كننده به زايشگاه نيك نفس بيمارستان باهنر در مدت يك سال با روش نمونه گيري آسان (Convenience) مورد بررسي و ضمن ثبت متغيرهائي چون: سن مادر، سن حاملگي، تعداد حاملگي، تعداد زايمان، سابقه سقط، سابقه فاميلي ديابت، سابقه مرده زائي، سابقه فشار خون حاملگي (پره اكلامپسي) سابقه فشار خون مادر، نحوه زايمان، ناهنجاري جنين، نوع ناهنجاري، ميزان قند خون ناشتا، ميزان قند خون غير ناشتا و ... پس از تجزيه و تحليل با كمك رايانه بررسي شدند.
نتايج حاصله از اين بررسي حاكي از شيوع بيماري ديابت درحدود 5 درصد مي باشد.
ميانگين و انحراف معيار سن خانمهاي باردار ديابتي 6.70± 23.80 و ميانگين و انحراف معيار ميزان قند خون ناشتا در خانمهاي باردار ديابتي27.72±142.79 و ميانگين و انحراف معيار قند خون غير ناشتا در خانمهاي باردار ديابتي 43.72± 216.40 و ميزان شيوع ديابت حاملگي 90.8 درصد و ميزان ديابت تشديد يافته در حاملگي 9.2 درصد بدست آمد.
نتياج آماري بيانگر رابطه معني دار بين ديابت حاملگي و سن مادر، افزايش موارد حاملگي يا زايمان مادر، سابقه ديابت در خانواده، سابقه نوزاد مرده، سابقه نوزاد با وزن بيش از 3500 گرم، ناهنجاري نوزاد، كانديد عمل سزارين، فشار خون حاملگي مادر (پره اكلامپسي)، شيوع سقط مي باشد.(P-Value < 0.005)
اين مطالعه نشان مي دهد كه مبتلا بودن مادر به ديابت باعث بروز عوارض خطير هم در مادر و هم در نوزاد مي گردد و لازم است مراقبت هاي حين حاملگي بسيار جدي تلقي گردند و در اين مراقبت ها مادران ديابتي تشخيص داده شوند و جهت درمان و پيگيري دقيق اقدام لازم بعمل آيد.
كلمات كليدي: