بيماري ويلسون

نويسنده: حيدر لطفي
استاد راهنما: علي اصغر وحيدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/03/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دانشكده پزشكي،
چكيده: بيماري ويلسون يا هپاتولنتيكولاردژنرشن از جمله بيماريهاي متابوليك ارثي مي باشد كه قابل درمان بوده و تشخيص زودرس آن حائز اهميت فراوان است. همانگونه كه وجود عناصري همچون مس (CU) براي بقاء سلولي ضروري است و كمبود آن عوارض خاصي را بدنبال خواهد داشت، افزايش آن نيز براي حيات سلولي زيان آور است كه عارضه عمده در مورد مس بيماري شناخته شده ويلسون مي باشد. از آنجائيكه عنصر مس (CU) ‌در بروز اين بيماري نقش عمده اي دارد در اين مجموعه سعي شده است ابتدا مطلبي پيرامون بيوشيمي اين عنصر ذكر گردد و پس از آن راجع به خود بيماري ويلسون توضيح داده شود. در بيان اتيولوژي – پاتولوژي – علائم باليني و درمان بيماري سعي شده مطالب ارزنده از كتب معتبري همچون كتاب بيماريهاي مغز و اعصاب (Prineci Ples’of Neurology Adams 1985) و بيماريهاي كبد و مجاري صفراوي (Disease of the liver and Biliary system Sheila sher look 1989) و همچنين از كتب معتبر ديگري در اين زمينه استفاده شود. كه مجموعه اي مفيد در رابطه با بيماري ويلسون گرد آمده است.
كلمات كليدي: