بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم پروموتورژن UCP2 با چاقي و ديابت تيپ دو

نويسنده: جواد حيدري
استاد راهنما: سيد محمد اكرمي، محمد پژوهي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: فوق تخصصي بيماريهاي غدد و متابوليسم
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، پزشكي،
چكيده: UCP2 عضوي از خانواده بزرگ پروتئين هاي حامل پروتون در غشاي داخلي ميتوكندري مي باشدكه سبب ورود پروتون به ماتريكس، از مسيري غير از مسير سنتز ATP مي شود و در بسياري از بافتها به ويژه بافت چربي و سلولهاي بتاي پانكراس بروز مي يابد. UCP2 در ترشح انسولين نيز نقش دارد و از ژنهاي كانديد در ايجاد ديابت تيپ 2 و چاقي مي باشد.
مطالعات مختلف در نژادهاي گوناگون، رابطه بين پلي مورفيسم پروموتور ژن UCP2 با ديابت، افزايش چربي خون، افزايش فشار خون و چاقي را مطرح كردند و در بعضي مطالعات نيز رابطه اي يافت نشد. اگر رابطه ژن UCP2 با ديابت و چاقي مشخص شود، اين ژن مي تواند به عنوان هدفي، براي درمان اين دو بيماري در نظر گرفته شود.
مطالعه حاضر، سعي داشته كه رابطه پلي مورفيسم پروموتور ژن -866 UCP2 را با ديابت تيپ 2 و چاقي و عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي مانند افزايش چربي خون، اندازه دور كمر، سطح هموسيستئين بررسي كند.
تعداد 225 نفر داوطلب 25-75 ساله (75 فرد سالم، 75 فرد چاق و 75 فرد ديابت تيپ 2) طي يك مطالعه مقطعي و مبتني بر جمعيت منطقه 17 شهرداري تهران به صورت تصادفي انتخاب شدند و از نمونه هاي خون كامل آن ها، استخراج DNA صورت گرفت. دو پرايمر اختصاصي براي تعيين آلل هاي اين پلي مورفيسم شامل پرايمرهاي Forward و Reverse براي مشخص كردن محل اين پلي مورفيسم از طريق (PCR(polymerase chain reaction و سپس (RFLP(restriction fragment lentgh polymerase به كار گرفته شد. ژنوتيپ و ميزان آلل هاي A و G در جمعيت مورد مطالعه مشخص شد.
توزيع فراواني پلي مورفيسم هاي UCP2 در جمعيت سالم ايراني با قفقازي هاي اروپايي مشابه بوده ولي اختلاف معني داري با جمعيت ژاپني وجود داشت. در جمعيت ايراني نرمال، ارتباطي بين پلي مورفيسم GG با افزايش سطح HDL يافت شد (0.027=P Value). از نظر آماري، ارتباط واضحي بين پلي مورفيسم هاي پروموتور ژن UCP2 در بروز ديابت تيپ 2 و چاقي مشاهده نشد. نسبت شانس (odds ratio) بين پلي مورفيسم GG و GA 0.5 با فاصله اطمينان 0.24-1.07 در گروه چاقي بود، كه نشانه نقش پروتكتيو آلل G برابر چاقي مي باشد. اين مطالعه نشان مي دهد كه ژن UCP2 را مي توان به عنوان هدفي براي مطالعات اتيولوژيك و درماني چاقي در نظر گرفت.
كلمات كليدي: ديابت، چاقي، پلي مورفيسم، PCR، RFLP، UCP2