بررسي كارايي استفاده از روش FAS در مقياس پايلوت جهت تصفيه فاضلاب شهري

نويسنده: ليلي ميقاني
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: امير حسين محوي، سيمين ناصري، فروغ واعظي
تاريخ دفاع: 1380/04/31
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: فرآيند لجن فعال يكي از پركاربردترين روشها در تصفيه فاضلابها مي باشد كه به مرور اصلاحاتي در آن پديد مي آمد و انواع مختلف فرآيندهاي لجن فعال مطرح شدند. يكي از اين موارد فرآيند لجن فعال با رشد ثابت مي باشد كه مزاياي دو سيستم فعال( كارايي بالا) و صافي چكنده ( اطمينان ) را داراست. اساس كار بر بهره گيري از محيط ثابت به سطوح زياد براي رشد ميكربي در تانك هوادهي لجن فعال قرار دارد و مشخص شده است كه اين سيستم در برابر شرايط نامساعد، مقاوم بوده نيازي به برگشت لجن ندارد و نياز آن به افراد متخصص و ماهر كمتر است. هدف از اين پژوهش ارائه بررسي كارايي سيستم لجن فعال با رشد چسبيده در تصفيه فاضلاب شهري مي باشد. جهت بررسي اين سيستم يك واحد نمونه آزمايشگاهي ( پايلوت ) ساخته و مورد مطالعه قرار گرفته. پايلوت سيستم مورد بررسي داراي سه مخزن مي باشد كه عبارتند از تانك ته نشيني اوليه (m39/2 ) تانك ( m3 20)و تانك ته نشيني (m315).
فاضلاب آشغالگيري شده پس از مكش توسط يك پمپ مستغرق فاضلابي وارد تانك ته نشيني اوليه و سپس تانك هوادهي حاوي مديا و سپس وارد تانك ته نشيني ثانويه مي گردد.
مديا از جنس استوانه هاي پلاستيكي cm 3 ×5/2 تشكيل شده است. حجم مفيد راكتور هوادهي پس از جاي جلوگيري مديا m3 5/16 محاسبه گرديد. در مرحله آزمايش با استفاده از فاضلاب شهري ابتدا يك هواده سطحي در زمان ماند 16 ساعت جهت تامين اكسيژن محلول بكار گرفته شد.
و در مرحله بعد از يك بلوئر هوا جهت تزريق اكسيژن محلول به فاضلاب استفاده گرديد و در 2 زمان ماند 16 و 10 ساعت كارايي سيستم بررسي گرديد.
مطابق نتايج بدست آمده در مرحله آزمايش سيستم در زمان ماند 16 ساعت با كاربرد هواده سطحي به شرايط پايدار دست نيافت و راندمان آن در حذف COD كل بين 39 و تا 63 درصد متغير بوده است كه مهمترين دلايل اين امر عدم تامين اكسيژن لازم و اختلاط كامل توسط هواده سطحي مي باشد كه تراكم مديا و شكل خاص آن از دلايل اين امر به حساب مي آيند. ميزان اكسيژن محلول 1-6/0 ميلي گرم در ليتر بوده است و طي يك آزمايش رديابي عدم پراكندگي (D/UL) 49/0 محاسبه گرديد.
در اين مرحله كاربرد هواده سطحي متوقف گرديد و از بلوئر استفاده شد. در مرحله كاربرد بلوئر در زمان ماند 16 ساعت حذف COD در سيستم به 79/0 رسيد و با مشاهده شرايط نسبتاً پايدار زمان ماند به 10 ساعت كاهش يافت در اين مرحله با مشاهده عدم پايداري مجدد سيستم به دليل تجمع لجن كنده شده از روي مديا در كف راكتور هوادهي يك خط تخليه لجن در كف راكتور نصب و هفته اي يكبار تخليه صورت گرفت و نهايتاً حذف COD به 76/0 دست يافت. متوسط اكسيژن محلول در اين مرحله 2-1 ميلي گرم در ليتر بوده است. يك حجم كوچك از مديا جهت كم كردن تراكم از راكتور خارج گرديد لذا اختلاط و كارايي سيستم به دليل اكسيژن رساني در سيستم بهبود يافت ولي كارايي سيستم تحت تاثير اشكالات ساختماني پايلوت اطمينان بخش نمي باشد و نيازمند تغييرات اساسي در ساختمان پايلوت.
كلمات كليدي: