بررسي ارزش اندازه گيري فروكتوز آمين سرم در كنترل درمان بيماران ديابتي

نويسنده: عليرضا شفائي
استاد راهنما: باقر لاريجاني
استاد مشاور: محمد پژوهي، لادن حسيني گوهري
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكترا علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، پيراپزشكي،
چكيده: در مشكلات فراواني كه بيماري ديابت به فرد و جامعه تحميل مي كند، همواره يكي از متهمين اصلي هيپرگليسمي است. لذا جلوگيري از افزايش قند خون هدف اساسي تمام برنامه هاي درماني در اين افراد مي باشد.
براي رسيدن به اين هدف در حال حاضر به طور وسيعي از آزمايشات FBS و HbA1 استفاده مي شود. در مطالعه حاضر جهت كسب اطلاعات بيش تر از وضعيت گليسميك بيماران ديابتي (تايپ II,I)، فروكتوز آمين سرم بعنوان يك شاخص حد واسط قند خون در 90 بيمار در سه نوبت، به فواصل دو هفته و همچنين 100 فرد سالم با روش رنگ سنجي اندازه گيري شد. مقدار آن در افراد سالم 260-200 ميكروليتر و در افراد ديابتي با كنترل ضعيف 390 ميكرومول در ليتر تعيين گرديد. در اين افراد و همچنين به منظور مقايسه فروكتوز آمين با ساير پارامترها مقادير HbA1، FBS و پروتئين تام نيز اندازه گيري شد. نتايج حاصله كاهش قابل توجهي را در مقدار فروكتوز آمين سرم نسبت به HbA1 در زمانهاي مساوي بعد از تغيير نحوه درمان نشان مي دهد. كه بيانگر حساس بودن فروكتوز آمين نسبت به HbA1 در انعكاس تغييرات كوتاه مدت قند خون مي باشد. و عواملي نظير سن، جنس، بيماريهاي مزمن، بيماريهاي هموليتيك و داروهاي تجويز شده بر روي ميزان آن مؤثر نبوده و يا حداقل اثر را دارد. در اين مطالعه جهت تخمين مستقيم متوسط قند خون 3-1 هفته قبل با استفاده از فروكتوز آمين، نموداري بر اساس آزمون آماري رگرسيون چندگانه تهيه گرديد كه امكان نظارت مستقيم بر قند خون را با توجه به مقدار فروكتوز آمين سرم مهيا ساخت. بنابراين جهت اطمينان از اينكه آيا درمان مؤثري صورت مي گيرد يا خير؟ فروكتوز آمين در مقايسه با ساير پارامترها از ارزش خاصي برخوردار است.
كلمات كليدي: