بررسي پلي مورفيسم ژن Adiponectin در بيماران مبتلاء به ديابت تيپ 2 در مقايسه با افراد سالم

نويسنده: شيرين حسني رنجبر
استاد راهنما: باقر لاريجاني، مهسا محمد آملي
استاد مشاور: جواد توكلي بزاز
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: فوق تخصص بيماريهاي غدد و متابوليسم
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، پزشكي،
چكيده: آديپونكتين يك پپتيد مترشحه از بافت چربي است كه به خاطر ايجاد حساسيت به انسولين و اثرات ضد آتروژني مورد توجه قرار گرفته است. پلي مورفيسم هاي ژن آديپونكتين مرتبط با سطح سرمي آديپونكتين، BMI، حساسيت به انسولين و ديابت تيپ2 مي باشند. هدف از اين مطالعه تعيين انواع ژنوتيپ پلي مورفيسم ژن آديپونكتين در موقعيت T/G*+45 و بررسي ارتباط آن با ايجاد ديابت تيپ2 در جمعيت ايراني مي باشد.
تعداد حدود 300 بيمار مبتلاء به ديابت تيپ دو از كلينيك ديابت رفسنجان به مرور و در طي دوره مطالعه و در صورت رضايت وارد مطالعه شدند همچنين حدود 200 فرد سالم مراجعه كننده به بانك خون كه داراي پرونده غيرديابتي بودند انتخاب و وارد مطالعه گرديدند. نمونه خون از بيماران و افراد سالم (حدود 5cc خون) در لوله هاي حاوي EDTA جمع آوري شده پس از استخراج DNA از نمونه خون گرفته شده از بيماران، ژنوتيپ هر فرد براي پلي مورفيسم هاي مورد نظر به روش PCR-RFLP مورد بررسي قرار گرفت. قدرت ارتباط بين گروه هاي مختلف و آلل ها يا ژنوتيپ هاي ژن آديپونكتين با نسبت OR)odds) و با حدود اطمينان CI) 95%) تخمين زده شد. ميزان معني دار بودن با آزمون chi-square و فيشر (exact fisher) محاسبه گرديد.
مقايسه ژنوتيپ و آلل پلي مورفيسم مورد مطالعه بر اساس سابقه خانوادگي ديابت، BMI، چاقي شكمي و فشار خون بين افراد ديابتي و غيرديابتي از نظر آماري معني دار نبود. همچنين بررسي ژنوتيپ ها و آلل هاي ژنوتيپ پلي مورفيسم ژن آديپونكتين در بيماران ديابتي به تفكيك ليپيدها، قند خون ناشتا، نفروپاتي و ميزان GFR، نوروپاتي و رتينوپاتي از نظر آماري تفاوت معني داري نداشت. فراواني ژنوتيپ TG و GG و آلل G نسبت به T در بيماراني كه زخم پاي ديابتي داشتند به طور معني داري نسبت به بيماران بدون زخم پاي ديابتي بيش تر بود (12.78-CI=1.44 OR=4.39 ,P=0.007).
نتايج فوق نشان مي دهد كه در جمعيت فارس ايران بين پلي مورفيسم ژن آديپونكتين با ديابت تيپ2 ارتباطي وجود ندارد. ولي ارتباط زخم پاي ديابتي با ژنوتيپ GG و TG و آلل G بايد مد نظر قرار گيرد.
كلمات كليدي: پلي مورفيسم، آديپونكتين، ديابت تيپ2