بررسي اثر جوشانده برگ اكاليپتوس بر ميزان قند و چربي هاي خون در بيماران ديابتي تيپ II

نويسنده: بابك كريميان، كامران ملاغفاري
استاد راهنما: شهين ياراحمدي
استاد مشاور: زينت ناديا حتمي
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، پزشكي،
چكيده: جوشانده اكاليپتوس از ديرباز براي درمان ديابت به كار مي رفته است. براي نخستين بار در علم پزشكي امروز، آقاي Faulds اثرات آنتي هيپرگليسيميك اكاليپتوس را قوياً به علم پزشكي معرفي نمود (1902) اثرات درماني جوشانده برگ اكاليپتوس (Aqueaus Eucalptus Extract) در سال 1990 توسط آقايان Swanston و Flatt كاملاً اثبات گرديد. اينان نشان دادند كه رژيم طولاني مدت اكاليپتوس در موش ها از كاهش وزن و پرنوشي جلوگيري كرده و هايپرگلسيمي را كاهش داده است. چون اين اثر در زماني كه مقدار انسولين بسيار كم بود نيز اعمال مي گرديد، چنين نتيجه گرفتند كه اثر درماني اكاليپتوس با بهبود ترشح انسولين يا افزايش اثر انسولين اعمال مي شود. در سال 1999، آقايان Mcgray و Flatt اثرات جديد پانكرانتيك و اكستراپانكراتيك شيره اكاليپتوس در كاهش فعاليت گلوكز در موش هاي ديابتي را نشان دادند و اين امكان را مطرح كردند كه گنجاندن اكاليپتوس در رژيم غذايي منجر به محافظت يا بازسازي سلول هاي بتاي پانكراس مي شود.
براي مصرف دم كرده اكاليپتوس در هيچكدام از مقالات، محدوديت از نظر سميت دارو يا عوارض جدي پيدا نكرديم و تنها در مصرف روغن اكاليپتوس (inhaler) به صورت خوراكي خطر مسموميت وجود دارد. در مطالعه حاضر، 60 بيمار انتخاب شدند كه 20 بيمار در گروه اكاليپتوس و 40 بيمار در گروه كنترل جاي گرفتند. بيماران به خوبي در هر گروه از نظر FBS، mateh شدند و سپس تحت درمان قرار گرفتند. در پايان مطالعه گروه اكاليپتوس نسبت به گروه كنترل كاهش بيشتري در FBS، 2hrBS، TG, chol، BMI نشان دادند. يعني اكاليپتوس به خوبي بر ميزان قند خون و كلسترول خون تأثيرگذار بوده و ميزان BMI را به طور قابل توجهي كاهش داده است.
پس اكاليپتوس مي تواند يك منبع جديد و بسيار پر ارزش براي معرفي داروهاي جديد خوراكي ضد ديابت در آينده بشمار آيد.
اما مسئله مهم اين است كه گر چه در اين مطالعه هيچ نوع عارضه اي در مصرف كنندگان مشاهده نگرديده ولي اثبات اين موضوع به مطالعات بيشتري نيازمند است.
اين مطالعه، يك مطالعه بسيار جديد در زمينه آزمون اين دارو براي انسان است و مي تواند پايه اي براي مطالعات و كشفيات جديد در آينده به شمار رود.
كلمات كليدي: