بررسي كارآيي صافيهاي درشت دانه در حذف كدورت و تخم انگل از آبهاي سطحي

نويسنده: نرگس طباطبائي فرد
استاد راهنما: امير حسين محوي، جعفر نوري
استاد مشاور: فروغ واعظي، سيمين ناصري، اشرف السادات مصباح، كاظم ندافي
تاريخ دفاع: 1380/04/27
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: صافي هاي شني كند فن آوري مناسبي براي پيش تصفيه آبهاي با كدورت زياد در جوامع كوچك و كشورهاي در حال توسعه به شمار مي روند. به طوريكه با حداقل هزينه بهره برداري و نياز حداقل به نيروي متخصص حداكثر كارايي را دارند. توانايي اين فرآيند در بهبود كيفيت باكتريولوژيكي آب بدون استفاده از هر نوع ماده شيميايي از مزاياي استفاده از اين فرآيند محسوب مي گردد. ليكن اين صافيها نسبت به بارهاي سنگين جامدات معلق حساس هستند به طوريكه اين صافيها نسبت به كدورت بيش از NUT 50 حساس بوده و در صورتيكه آب حاوي رس باشد. رس به اعماق صافي نفوذ كرده و تميز كردن صافي را مشكل مي سازد. بنابراين در صورتيكه آب خام ورودي داراي كدورت بالاتر از NUT 50 باشد، بايستي مورد پيش تصفيه قرار گيرد.
اين تحقيق به منظور ارزيابي و بررسي كارآيي دو فرآيند صافي درشت دانه با جريان افقي و صافي درشت دانه با جريان قائم ( رو به پايين) در حذف كدورت و تخم انگل از آب صورت پذيرفته است. بدين منظور از دو پايلوت به صورت سري استفاده شده است. هر پايلوت از سه بخش تشكيل شده است كه از مواد دانه ايي در اندازه بين 25-4 ميليمتر پر شده، بخش اول هر دو صافي توسط گرانولهاي درشت با قطر بين 18-12 ميليمتر پرگرديده است. بخش دوم هر دو صافي نيز حاوي شن هايي با قطر 12-8 ميلمتر و بخش سوم هر دو صافي نيز حاوي شن هايي با قطر 8-4 ميليمتر بوده است.
براي ساخت صافيها از جنس پلكسي گلاس استفاده گرديد. طول بخش اول در صافي درشت دانه با جريان افقي 3 متر و طول بخش دوم و سوم در اين صافي هم به ترتيب 2 متر و 5/1 متر بود. ارتفاع بخش اول و دوم و سوم هم درصافي درشت دانه با جريان رو به پايين 1 متر بود.
نمونه هاي آب كدر به صورت مصنوعي ساخته شد (آب+ خاك رس) و آب با كدورت هاي مختلف به دو سيستم تزريق گرديده است و چون يكي ديگر از اهداف تحقيق بررسي كارآيي اين فيلتر در حذف تخم انگل از آب بود و از اينرو از كن سانتره هايي كه از تخم انگل هايي نظير تخم آسكاريس، تريكوسفال و فاسيولاهپاتيكا تهيه گرديده و به آب اضافه شد و به دو صافي وارد شد. نتايج بررسي نشان داد كه افزايش سرعت فيلتراسيون موجب كاهش كارآيي هر دو صافي مي گردد. همچنين در سرعتهاي فيتراسيون متداول براي صافيهاي درشت دانه، صافي داراي دانه بندي درشت تر مقدار زيادي از جامدات معلق را جداسازي مي كند و صافي داراي دانه بندي متوسط و ريز تنها عمل زلال سازي را انجام مي دهند. ميزان آب مورد نياز جهت شستشوي صافيها به روش زهكشي سريع در حد قابل قبول است و با افزايش زمان ماند لجن در صافي سرعت مورد نياز جهت شستشو افزايش مي يابد.
صافيهاي درشت دانه با جريان افقي كارايي بالاتري در حذف كدورت هاي بالا نسبت به صافيهاي درشت دانه با جريان قائم دارند به طوريكه اين صافيها توانايي تصفيه آبهاي با كدورت NUT 1000-500 را دارند در حاليكه صافيهاي درشت دانه با جريان قائم تنها قادر به دريافت آبهاي با كدورت تا NUT 150 مي باشند
كلمات كليدي: