بررسي تأثير گياه سياهدانه بر روي ماركرهاي ساخت و جذب استخوان در خانم هاي پس از سن يائسگي

نويسنده: ندا ولي زاده
استاد راهنما: باقر لاريجاني، حميدرضا ذاكري
استاد مشاور: عباس شفيعي، رامين حشمت
تاريخ دفاع: 1387/05/01
مدرك: دكتراي فوق تخصصي بيماري هاي غدد درون ريز و متابوليسم
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، ،
چكيده: مقدمه: دانه هاي گياه سياهدانه از ساليان قبل به عنوان يك داروي گياهي بي خطر جهت اهداف درماني به كار گرفته شده است. در مطالعات انجام شده بر روي گونه هاي حيواني، سياهدانه اثرات سودمندي در درمان استئوپني ناشي از ديابت و همچنين افزايش ترميم استخواني داشته است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير عصاره سياهدانه بر روي متابوليسم استخواني با اندازه گيري ماركرهاي استخواني تشكيل و تجزيه استخوان در زنان يائسه مبتلا به استئوپني مي باشد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه كارآزمايي باليني، 30 زن يائسه مبتلا به استئوپني در محدوده سني 49 تا 72 سال از مركز سنجش تراكم استخوان بيمارستان شريعتي انتخاب و وارد طرح شدند. افراد بصورت تصادفي به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدند.
به گروه اول عصاره سياهدانه به ميزان 0.05 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن (متوسط 3 ميلي ليتر) و به گروه دوم نيز پلاسبو با همان دوز و به مدت 3 ماه داده شد. هر دو گروه در طي مطالعه قرص كلسيم-د (حاوي كلسيم كربنات 500 ميلي گرم و ويتامين-د 20 واحد) روزانه يك عدد دريافت كردند.
قبل از شروع مطالعه و در پايان 3 ماه بررسي هاي لازم شامل تست هاي هماتولوژيك، تست هاي عملكرد كليه (BUN, Cr)، تست هاي كبد (AST, ALT, ALP)، كلسيم و فسفر و ماركرهاي تشكيل استخواني (شامل استئوكلسين و ALP استخواني) و ماركر تجزيه استخواني (CTX) صورت گرفت.
كلمات كليدي: Nigella sativa, Bone markers, Osteopenia