عملكرد سيستم نيزار مصنوعي براي تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن چغارت بافق

نويسنده:
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا، كاظم ندافي
استاد مشاور: سيمين ناصري، امير حسين محوي
تاريخ دفاع: 1380/04/12
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: سيستم تصفيه نيزار از نظر طبقه بندي سيستمهاي تصفيه در رده سيستمهاي طبيعي فاضلاب قرار دارد. اين تكنولوژي راهكارهاي مناسب و مقرون به صرفه براي تصفيه فاضلاب در اختيار مي گذارد. كه ويژه در مورد حذف فلزات سنگين بسيار كارآمد است.
در اين مطالعه 12 پارامتر در ورودي و خروجي سيستم نيزار مصنوعي نوع با سطح آب آزاد FWS كه براي تصفيه فاضلاب معدني بكار رفته بود مورد ارزيابي قرار گرفت در اين مطالعه حذف آهن و منگنز مورد توجه ويژه قرار گرفت است زيرا فاضلاب مورد تصفيه ناشي از معدن سنگ آهن مي باشد كه در استفاده مجدد بويژه اين دو فلز مي تواند سبب ترسبب در سيستم لوله كشي و پمپاژ شده و مشكلاتي ببار آورد. با توجه به نتايج به دست آمده درصد حذف آهن 7/97 درصد و درصد حذف منگنز 5/92 درصد مي باشد آهن بدليل اينكه اكسيداسيون آن در شرايط برابر، آسانتر از اكسيداسيون منگنز مي باشد بازده حذف آن بيشتر از منگنز مي باشد. ولي در مجموع اين بازده حذف بسيار مطلوب به نظر مي رسد. پارامترهاي ديگري كه مورد بررسي قرار گرفتند عبارتند از PH، DO، EC ، دما، قليائيت، COD، كدورت، SS، TDS و TS.
در مورد پارامترهاي EC، TDS، TS تقريباً در كليه موارد مقدار اندازه گيري شده در خروجي بيشتر از ورودي مي باشد كه احتمالاً نشان دهنده اين است كه ميزان تبخير و تعرق گياهي سبب چنين وضعيتي شده است.
ميزان جامدات معلق و كدورت، در موارد معدودي كه زمان ماندگاري در سيستم بطور دستي نسبت به حالت معمول افزايش يافته بود، بطور قابل توجهي كاهش يافت. كه اين مي تواند راهكار مناسبي جهت ارتقاء عملكرد سيستم در اختيار بگذارد.
وجود مواد نفتي كه در سطح فاضلاب شناور مي ماند مانع عملكرد مناسب فرآيندهاي هوازي مي شود كه در حذف فلزات در نيزار نوع FWS نقش اصلي را ايفا مي كند. اين مشكل بطور مكرر در سيستم مورد مطالعه به چشم مي خورد. بنابراين حذف آنها قبل از ورود به نيزار مي تواند در ارتقاء عملكرد سيستم موثر باشد.
كلمات كليدي: