بررسي بعضي از ضوابط بهداشت محيط گچساران "دوگنبدان" و ارائه پيشنهادات آموزشي

نويسنده: خدا بخش كرمي
استاد راهنما: محمود اسدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1364/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مدرسي آموزش بهداشت
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، علوم پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: