برپايي و بررسي قابليت راكتور حذف سختي به روش كريستال سازي

نويسنده: فاطمه شفيعي
استاد راهنما: اميرحسين محوي
استاد مشاور: كاظم ندافي
تاريخ دفاع: 1379/10/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، پزشكي،
چكيده: سختي را مي توان از آب بوسيله رشد كريستالهاي كربنات كلسيم در راكتوري با بستر متحرك حذف نمود. شرايط بهينه براي كريستالسازي كربنات كلسيم در مقياس آزمايشگاهي Pellet reactor كه با ماسه پر شده مورد بررسي قرار گرفت.
شيمي Pellet Softening اصولاً شبيه همان روش متداول است. بجاي رسوب كربنات كلسيم، توليد لجني كه هيچ كاربرد مفيدي براي آن وجود ندارد و بايستي دفع شود،‌ كريستالسازي در راكتوري با بستر متحرك، دانه هاي جامد خالص كليست توليد مي شود. اين دانه ها را مي توان در صنايع مورد استفاده قرار داد و در حقيقت كالاي اقتصادي هستند.
تحليلي روي اختصاصات آب سبك شده حاصل از كاربرد سود يا شيرآهك يا هر دو آنها بعنوان معرف، همچنين اثرات سرعت جريان رو به بالا و دبي انجام گرفت.
طرحهاي كريستالاكتور را براي حذف- بازيافت فلزات سنگين، فسفات، فلورايد، كدورت و سبك سازي آب مي توان ساخت.
اين طرح اولين بار در ايران براي حذف سختي انجام شد.
كلمات كليدي: حذف سختي‌،‌ پلت،‌ بستر متحرك، راكتور، سبك سازي، كريستالاكتور، كريستال سازي كربنات كلسيم