بررسي تأثير مشاركت دانش آموزان با مراقبين بهداشت در اعتلاء بهداشت محيط مدارس

نويسنده: پروين بني طبا بيدگلي
استاد راهنما: هروآبادي
استاد مشاور: ونكي، حاجي زاده
تاريخ دفاع: 1372/04/01
مدرك: كارشناسي ارشد مدرسي و آموزش پرستاري بهداشت جامعه
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، علوم پزشكي،
چكيده: اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي است كه به منظور (بررسي تأثير مشاركت دانش آموزان با مراقبين بهداشت در اعتلاء بهداشت محيط مدارس) در مدارس ابتدايي منطقه ده آموزش و پرورش تهران انجام گرديده است.
هدف كلي اين پژوهش، تعيين تأثير مشاركت دانش آموزان با مراقبين بهداشت در اعتلاء بهداشت محيط مدارس بوده است.
در اين بررسي ده درصد (6 مدرسه) از مدارس ابتدايي (دختران و پسران) منطقه ده تهران بطور تصادفي انتخاب گرديده و ابزار گردآوري داده ها ، چك ليست حاوي 21 سئوال بوده است. مشاركت دانش آموزان در فاكتورهاي مورد بررسي (وضع امكانات جمع آوري زباله، توالتها، ‌دستشوييها و محيط فيزيكي) در مدت يك ماه قبل از آموزش در سه نوبت توسط چك ليست بررسي شده و بعد از آن گروهي از دانش آموزان كلاسهاي سوم و چهارم و پنجم ابتدايي، مدارس منتخب كه داوطلب همكاري بودند، انتخاب و توسط مراقبين بهداشت در يك هفته آموزش داده و در يك ماه عملكرد آنها را تحت نظر داشتند. در طي اين مدت، پژوهشگر توسط چك ليست در سه نوبت، فاكتورهاي مورد بررسي را چك نموده است.
نتايج بررسيهاي اين پژوهش نشان داد كه مشاركت 72،2% از دانش آموزان قبل از آموزش در فاكتورهاي وضع امكانات جمع آوري زباله،‌ توالتها،‌ دستشوييها و محيط فيزيكي خوب شده كه اين رقم قبل از آموزش 0% بوده است. در نتيجه فرضيه پژوهش كه عبارت بود از:
(مشاركت دانش آموزان با مراقبين بهداشت در اعتلاء بهداشت محيط فيزيكي مدارس مؤثر است) ثابت شد.
اين نتايج از طريق تنظيم جداول توزيع فراواني مطلق و نسبي و با استفاده از روشهاي آماري نظير كاي دو X2 تجزيه و تحليل گرديده است كه در 19 جدول خلاصه شده است. در انتها پيشنهاداتي براي پژوهشهاي بعدي ارائه شد و كاربرد نتايج و يافته هاي اين بررسي از جنبه هاي مختلف پرستاري مورد بحث قرار گرفت.
كلمات كليدي: