بررسي كارائي فرايند بيهوازي بستر لجن با جريان رو به بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنعت نوشابه سازي

نويسنده: احمدرضا ياري اسماعيل ترخاني
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: فروغ واعظي، كاظم ندافي
تاريخ دفاع: 1378/07/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، علوم پزشكي،
چكيده: اين تحقيق بمنظور بررسي كارايي فرايند بستر بيهوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) براي تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي انجام شد. مدت انجام تحقيق 8 ماه بطول انجاميد. يك دستگاه راكتور UASB در مقياس پايلوت به حجم 8.5 ليتر و با قطر 8cm و ارتفاع 170cm بكار برده شد. جهت بارور كردن اوليه راكتور از تركيب فضولات گاوي و لجن فعال تصفيه خانه فاضلاب صنعتي (كارخانه زمزم كرمان) و لجن هاضم بي هوازي تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي با نسبت 0.63MLSS/MLVSS استفاده شد. راه اندازي راكتور با ميزان بارگذاري آلي 1kg COD/m3.day آغاز شد.
مطالعه در سه مرحله و چند دوره انجام شد.در مرحله اول طي چهار دوره در COD ثابت 2000g/m3 ميزان بار آلي از 1kg COD/m3.day تا 2.1kg COD/m3.day افزايش يافت.كارايي حذف CODدر اين مرحله به 78% رسيد.
مرحله دوم غلظت COD از 2000mg/l به 2500mg/l افزايش يافت و در طي دو دوره بارگذاري آلي از 2.1kg COD/m3.day به kg COD/m3.day 2.8 افزايش يافت. در پايان اين مرحله با زمان ماند 21.4 ساعت كارايي حذف COD به 78.4 درصد معادل به 0.389kg COD/KgVSS.day رسيد. در مرحله سوم غلظت COD به 3000mg/l افزايش داده شد. بارگذاري آلي در اين مرحله از 2.8kg COD/m3.day به 5kg COD/m3.day افزايش يافت. در پايان اين مرحله با زمان ماند 14.3 ساعت و سرعت خطي مايع 0.12m/h، كارايي حذف COD به 78 درصد معادل با 0.389kg COD/kgVSS.day رسيد.
در مرحله چهارم PH فاضلاب خام تا مرز 10 رسانيده شد. در ابتدا روند حذف كاهش يافت ولي در پايان اين مرحله راكتور توانست خود را با شرايط جديد سازگار كند و كارايي حذف 78 درصد را بدست آورد. مشاهدات انجام شده بر روي لجن نشان دهنده اين است كه لجن راكتور از نوع لخته اي تا گرانول ريز مي باشد. نسبت MLSS/MLVSS لجن راكتور به 0.73 رسيد.
كلمات كليدي: تصفيه فاضلاب، فاضلابهاي صنعتي، فرايند بستر بيهوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB)، صنايع نوشابه سازي